Hammurabi Kanunları Nelerdir

2014-01-07 23:32:00

Hammurabi yasaları M. Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya'da yaratılan tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biri. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (M. Ö. 2050) Eşnunna kanun kitabı (M. Ö. 1930) ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (M. Ö. 1870) yer alır. Babil kralı Hammurabi'nin (M. Ö. 1728-M. Ö. 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı. Hammurabi kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş'ın olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu. Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de Susa Elam'da bulduğu (bugünkü Huzistan İran) ve Fransa'ya taşıdığı Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu stel Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir ancak bu maddelerin 30'u (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.   Örnekler.................................. * 195.madde:Eğer bir oğul babasına vurursa onun elleri balta ile kesilir. * 196.madde:Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarıra onun gözü de çıkarılır. * 197.madde:Eğer bir kişi başkasının kemiğini kırarsa onun kemiğide kırılır. * 200.madde:Bir adam kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onuda dişi kırılır. * 201.madde:Bir kişi azad edilmiş bir adamın dişini kırarsa bir mina altının 1/3'nü verir. * 218.madde:Bir doktor operatör bıçağı ile derin bir yarık açarsa ve hastayı öldürürse ya da ... Devamı

Hititler Kimlerdir ( Hititler Hakkında Bilgi )

2014-01-07 23:27:00

Hititler tarihte Anadolu'da devlet kurmuş bir halk. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konuştukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olduğu kabul edilmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti Beylikleri üzerinde hakimiyet kurdukları bilinmektedir.   Tarihçe Anadolu'ya geliş yönleri arasında Kafkasya üzerinden Çanakkale Boğazı'ndan ya da Karadeniz'den olmalıdır. En genel kabul gören görüş Kafkasya üzerinden Anadolu'ya indikleri yönündedir. Tarihteki ilk kralları Kuşşara kralı Pithana'dır. İlk yerleşim yerleri ise Kuşşara'dır. Pithana'nın oğlu Anitta zamanında başkentleri Neşa (Kaniş) olmuştur. AnitaHitit krallığının başkenti olan Hattuş'u (Boğazköy) çok büyük hazineleri olduğunu tahmin ederek kuşatmış fakat şehirde herhangi bir şey bulamayınca kızarak şehri tamamen yakıp yıkmış ve ünlü lanetini savurmuştur “Geceleyin yaptığım bir saldırı ile şehri aldım. Yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim kral olur ve Hattuş’u yeniden iskan ederse gökyüzünün (Fırtına Tanrısı’nın) laneti üzerinde olsun.” Daha sonra Anita'nın soyundan gelen torunu Hattuşa'yı bu kez Hitit krallığının başkenti yapacak ve kendisine de hattuşili adını verecektir. Hattuşa antik kalıntıları bugün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesinde yer almaktadır. Hititler yerli halkın ekonomik ve kültürel etkilerinden etkilenerek dil ve dinlerini benimşemiş ve ırklarını hatti ırkının içinde eritmişlerdir. Hititler Asurluların Anadolu’ dan çıkma zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almışlardır. Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşıp Hitit Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devletin kurucusu Labarna‘dır. Başkenti ise... Devamı

Frigyalılar ( Frigler ) Kimlerdir

2014-01-07 23:16:00

  Frigya Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes'in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adıydı. Bu ad Balkanlar’dan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu. Frigler önce Bitinya bölgesine yerleştiler ve İÖ 12. - İÖ 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler. Friglerin bir bölümü Burdur Gölü Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler. Batıda Gordium kentini başkent edinen asıl Friglerin ilk kralı Gordios'tu. Frigler Urartularla birleşerek Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini İÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. İÖ 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral Midas Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordium’un yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti. İÖ 700’lere doğru Kafkasya’dan Anadolu'ya giren Kimmerler Friglerin başkenti Gordium'a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas'ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir.     Toplumsal ve ekonomik yaşam Frig Devleti bir kral tarafından yönetiliyordu. Ama topraklarının rahiplerin denetiminde olduğu sanılır. Eski Yunan belgelerine göre Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu belgelerde Friglerin büyük sürüler beslemeleri özellikle at yetiştirmeleri bağ ve bah&cc... Devamı

Kavimler Göçü ve Sonuçları

2014-01-07 23:13:00

Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunlarının baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında Volga(İtil) nehrini aşarak Batı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan Vizigot Ostrogot Vandal SaksonFrank Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar. Böylece Batı Hun Türklerinin sebep olduğu bu olaya tarihte Kavimler Göçü adı verilir (375). Kavimler Göçü'nün Sonuçları 1) Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2) Avrupa'nın etnik yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.) 3) Türkler Avrupa'da Avrupa Hun Devleti'ni kurdular. 4) İngiltere Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı. 5) Avrupa'da Feodalite(Derebeylik) rejimi ortaya çıktı. 6) İlk çağ kapandı Ortaçağ başladı.  ... Devamı

Agarta ve Şambala Yeraltı Uygarlıkları Kimlerdir

2014-01-07 23:10:00

Agarta ve Şambala Yeraltı Uygarlıkları...  Agarta ve Şambala  teozofik ve ezoterik kaynaklara göre önceki "devre" nin sonlarına doğru Mu ve Atlantis' ten göç eden bilim-rahipleri tarafından kurulmuş yeraltı organizasyonlarıdır. Önceleri beşeriyetle açık temas halinde olan bu organisazyon bu "devre" nin koşullarından ötürü gizlenme gereği görmüş ve ikamet yeri olarak birbirinden tünellerle bağlanan dağlar içindeki yeraltı kentelerini tercih etmiştir. Agarta dünya insanlığının tekâmülüne sorumluluk sahibidir. İlahi Hiyerarşi' ye hizmet eder. Dünyanın Efendisi ve "Kutup" olarak ifade edilen ve "Brahatma" veya "Brahitma" adıyla belirtilen Agarta' nın lideri Dünya' ya sevk ve idare eden İlahi Hiyerarşi' nin fizik âlemdeki temsilcisidir. Rene Guenon' a göre tradisyonlarda "Kutsal Dağ" "Dünyanın Merkezi" olarak ifade edilen yer dünyanın tüm geçmiş yitik kıtalara indirilmiş dinler ve kozmik öğretiler Agarta arşivinde kayıtlıdır ve birçok peygamber (Musa İsa) dinlerini kurmadan önce bu arşivleri incelemişlerdir ki bazıları burada "inisiyasyon" dan da geçmiştir. Agarta' nın yeryüzüne açılan 7 (kimi kaynaklara göre 4) ana çıkış noktası bulunmakla birlikte mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve inisiyatik toplulukların Agartalılar ile ilişki içinde oldukları ileri sürülür. Rene Guenon' a göre bu durum en çok Türkler' in yaşadığı Orta Asya' da görülmektedir. Kimi yazarlara göre Göktürk Uygur ve Hun masallarındaki "ataların kutsal mağaraları" ve bir mağaradan geçiler... Devamı